നാടന്‍ പാട്ട്


നാരേങ്ങാ തോട്ടം
നാരേങ്ങാ തോട്ടം ബിലാത്തിത്തോട്ടം
നാരേങ്ങാ എല്ലം ഫൊളിത്തിരിഞ്ഞ്
ഉമ്മാ ഫുറപ്പെട്ടു തെക്കെ നോക്കി
ബാപ്പ ഫുറപ്പെട്ടു ബാളും കൊണ്ട്
കടിയാ മരത്തിന ബേറ് ഫറിപ്പാം
ബേരും ഫറിച്ച് മടങ്ങും നേരം
കുഞ്ഞിച്ചിരവ ഫടലമുട്ടി
കഞ്ഞിക്കലത്ത് മടക്കിബെച്ച്
അങ്ങാടി ക്കോളി ബടക്കന്‍ കോളി
കോളി മലയേറി മൊട്ടയിട്ട്
മൊട്ടയിലെട്ടെണ്ണം ഫൊട്ടിപ്പോയി

No comments:

Post a Comment

Thank You for ur Comment