കാവലോന്‍കാക്കായും കക്കടമുടവനും

 (ദ്വീപിലെ ഒരു നാടോടിക്കഥ)
ചിത്രം- പി.പി.മുഹമ്മദ് ഇര്‍ഫാന്‍, കില്‍ത്താന്‍

No comments:

Post a Comment

Thank You for ur Comment