ലക്ഷദ്വീപില്‍ 1795 മുതലുള്ള ഭരണാധികാരം നടത്തിയവരും 1956 മുതലുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റര്‍മാരും

# Name Took Office Left Office
1 U. R. Panicker 1 November 1956 7 November 1956
2 S. Mony 8 November 1956 21 September 1958
3 C. K. Balakrishna Nair 22 September 1958 5 December 1961
4 M. Ramunny 6 December 1961 8 April 1965
5 C. H. Naire 9 April 1965 31 October 1969
6 K. D. Menon 1 November 1969 30 April 1973
7 W. Shaiza 22 May 1973 21 June 1975
8 M. C. Verma 22 June 1975 14 February 1977
9 S. D. Lakhar 21 February 1977 30 July 1978
10 P. M. Nair 31 July 1978 15 June 1981
11 Pradip Mehra 15 June 1981 21 July 1982
12 Omesh Saigal 21 July 1982 9 July 1985
13 J. Sagar 9 July 1985 8 September 1987
14 Wajahat Habibullah 8 September 1987 31 January 1990
15 Pradip Singh 1 February 1990 1 May 1990
16 S. P. Aggarwal 2 May 1990 3 May 1992
17 Satish Chandra 4 May 1992 9 September 1994
18 G.S. Chima 9 September 1994 14 June 1996
19 Rajeev Talwar 1 August 1996 1 June 1999
20 R. K. Varma 1 June 1999 20 August 1999
21 Chaman Lal 21 August 1999 30 April 2001
22 R. K. Verma 30 April 2001 19 June 2001
23 K. S. Mehra 19 June 2001 20 June 2004
24 S. P. Singh 21 June 2004 21 November 2004
25 Parimal Rai 22 November 2004 11 August 2006
26 Rajendra Kumar 11 August 2006 21 December 2006
27 B. V. Selvaraj 22 December 2006 16 May 2009
28 Satya Gopal 27 May 2009 12 July 2009
29 J. K. Dadoo 13 July 2009 15 June 2011
30 Amar Nath 11 July 2011 2012
31 H. Rajesh Prasad 7 November 2012 Incumbent

1 comment:

Thank You for ur Comment