ലക്ഷദ്വീപിലെ നാടന്‍ കലകള്‍

 (അത്താഴപ്പാട്ട്)
 (ഉലക്കമുട്ട്)
 (പരിചക്കളി)
 (കോല്‍ക്കളി)
 (ആട്ടം)
 (ദോലിപ്പാട്ട്)
 (ലാവഡാന്‍സ്)
(ദഫ് റാത്തീബ്)
(കാറ്റ് വിളി)

No comments:

Post a Comment

Thank You for ur Comment