അപൂര്‍വ്വ കാഴ്ച…


(ദ്വീപുകളലെ ബില്ലത്തില്‍ അപൂര്‍വ്വമായി കാണുന്ന 'പൂച്ചേച്ചുറാവ്' എന്ന സ്രാവിന്‍ കുട്ടി- ഇത് ഭക്ഷണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാറില്ല)

2 comments:

Thank You for ur Comment