യുവ കലാപ്രതിഭകള്‍ക്കുള്ള അവാര്‍ഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു

കവരത്തി(25.6.11)- Director, South Zone Cultural Centre, Thanjavur ദ്വീപിലെ 4 യുവ കലാപ്രതിഭകളെ 2010-11 വര്‍ഷത്തെ അക്കാദമി അവാര്‍ഡിനായി തിരെഞ്ഞെടുത്തു.
Smt. Rosina Shana M. (Andrott) - Folk Song.
Smt. Asiyabi P.P. (Agatti)     - Oppanapattu.
Smt. Fahiza F. (Minicoy)       - Bandiya Dance
Shri.Mohammed Shafi (Amini)    - Parichakali.
ഇര്‍ക്കുള്ള സമ്മാനത്തുകയായ 10,000/- രൂപ കവരത്തിയില്‍ വെച്ച് നല്‍കുമെന്ന് ലക്ഷദ്വീപ് കലാ അക്കാദമി അറിയിച്ചു.

No comments:

Post a Comment

Thank You for ur Comment